Skriv ut

Aktivitetsbidrag (2024)

Föreningsbidrag


Bidraget avser att stöda regelbunden gruppverksamhet bland barn och unga.

Bidragets storlek är beroende av budgeterade medel för aktivitetsbidrag och av antalet godkända bidragsansökningar. Kultur- och fritidsförvaltningen fastställer det belopp som beviljas per besök. Genusperspektiv läggs på aktivitetsbidraget genom en genusbonus på 200 euro per år och förening som utbetalas till de föreningar vilkas bidragsberättigade besök fördelar sig inom 60-40 procent mellan de juridiska könen. Genusbidraget fördelas först ur potten och sedan fördelas resten av aktivitetsbidraget.

Ett besök ska vara minst en timme. Aktiviteten ska ske i Mariehamn.
Gruppen ska bestå av minst 5 deltagare som det år ansökan baseras på är 20 år eller yngre.

Gruppen ska ha minst 5 sammankomster under året.

Varje grupp ska vara ledarledd.

Ansökan om bidraget söks elektroniskt och retroaktivt. Av ansökan ska framgå antal besök per juridiskt kön per förening eller sektion. Sista ansökningsdagen för föregående år är den 31 januari. För att kontrollera uppgifterna i ansökan kan behörig tjänsteman göra stickprov genom att begära in föreningsmedlemmars personuppgifter så som namn, födelseår och adress samt vid behov deltagarlistor.

Aktivitetsbidraget beviljas inte för konserter, utställningar, matcher, tävlingar och liknande
arrangemang.

Läs mera om bidragsreglerna.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in