Skriv ut

Evenemangsbidrag (2024)

Evenemangsbidrag


Ansökan kräver följande dokument: Budget, Projektplan, Slutredovisning

Evenemangsbidrag
Evenemangsbidrag kan beviljas för publika evenemang som huvudsakligen hålls i Mariehamn. Ansökan görs elektroniskt.

Bidragets storlek är beroende av budgeterade medel och av antalet godkända bidragsansökningar.

Evenemangsbidraget utbetalas högst till det beviljade beloppet.
Kultur- och fritidssektorn gör en bedömning om hur stort bidrag som ska betalas ut för evenemang som inte genomförts i den omfattning som redogjorts för i ansökan. Beslut om sänkt belopp jämte blankett för rättelseyrkande delges de sökande. Bidrag för evenemang som inte genomförs eller inte når upp till den omfattning som redogjorts för i ansökan kan inte överföras till annat evenemang eller år.

Vid arrangemang som erhåller evenemangsbidrag ska det tydligt framgå att staden stöder
evenemanget tex genom att stadens logotype finns med i annonser, på hemsida och i annat tryckt eller digitalt marknadsföringsmaterial.

Arrangörer som erhåller bidrag ska i sina evenemang låta ledsagare till personer med
funktionsnedsättning delta avgiftsfritt.

Arrangörer som erhåller bidrag ska så långt som möjligt följa Mariehamns stads riktlinjer för hållbara evenemang som finns på stadens hemsida www.mariehamn.ax

Evenemangsbidrag kan sökas senast 30 november året innan evenemanget genomförs samt senast den 28 februari och 31 augusti det år som evenemanget genomförs. Kultur- och fritidssektorn tar ställning till de inkomna ansökningarna tre gånger per år.

Bidraget utbetalas för kostnader som genereras det år evenemanget genomförs och efter det att redovisning inlämnats till kultur- och fritidssektorn. Redovisningen ska innefatta en kort beskrivning av genomfört evenemang och samtliga intäkter och kostnader för evenemanget.

Principer för kultur- och ungdomsevenemangsbidrag
En prövning görs av varje enskild bidragsansökan och utgående från detta fastställs bidragets storlek. Prövningen görs av behörig tjänsteman.

Evenemangsstödet kan beviljas som hyresstöd i de av stadens idrottsanläggningar som kan bokas genom kultur- och fritidssektorn. Hyresstödet kan maximalt utgöra 70 procent av arrangemangets hyreskostnad.

Principer för idrottsevenemangsbidrag
Evenemangsstödet beviljas som hyresstöd i de av stadens idrottsanläggningar som kan bokas genom kultur- och fritidssektorn. Hyresstödet kan maximalt utgöra 70 procent av arrangemangets hyreskostnad.

En prövning görs av varje bidragsansökan och utgående från detta fastställs bidragets storlek.

För idrottsevenemang som inte hålls i de lokaler som bokas genom kultur- och fritidssektorn görs en prövning av varje enskild bidragsansökan och utgående från detta fastställs bidragets storlek.

Prövningen görs av behörig tjänsteman.

Läs mera om bidragsreglerna.

Ansökan