Kultur- och fritidssektorn  
Välkommen till Mariehamns stads e-tjänst för ansökan om bidrag
Föreningar, organistationer, stiftelser eller boenden i Mariehamns stad kan via denna tjänst söka bidrag samt lämna in bilagor till ansökningar.

För att söka bidrag kan du som har inloggning logga in, vissa av bidragen kan sökas utan inloggning.

Saknar du inloggningsuppgifter för din förening? kontakta Anders Ahlström tel. 531 446 eller Marina Rehnberg tel. 531 437.
Mina bidrag
Glömt lösenord

Glömt lösenord
Ange namn och e-postadress för att få lösenord skickat till er.
Evenemang och projektbidragEvenemang och projektbidrag
Projektbidrag omgång 3 (2017)Ansökan senastAnsökan
Projektbidrag beviljas arrangemang som erbjuder stadens invånare högklassiga kulturella eller idrottsliga upplevelser.

Eftersom årets ansökningar inte nått upp till budgeterat belopp öppnas en omgång 3. Unga utövare prioriteras när kultur- och fritidsnämnden tar ställning till ansökningarna.

Ansökan prövas av kultur- och fritidsnämnden och vid beviljande sker utbetalning efter att godkänd redovisning lämnats in.

Mariehamns stads bidragsregler.

Läs mera om bidragsreglerna.
Mer info
30.11.2017 Till ansökan
Stiftelser, förbund organisationerStiftelser, förbund organisationer
Snabba pengar (2017)Ansökan senastAnsökan
Snabba pengar ska hjälpa dej med hemort Mariehamn att växa som ung arrangör.

Är du ung och har en fritidsaktivitet eller kulturell projektidé som du vill förverkliga? Riktar sig aktiviteten utåt till andra och äger det rum någonstans i Mariehamn? Om du svarar ja på ovanstående frågor kan du/ni söka vårt fritids- och kulturbidrag Snabba pengar.

Syftet med detta bidrag är att ge dig som är ung möjlighet att genomföra dina idéer och utöka utbudet av aktiviteter i Mariehamn. Projektet måste vara publikt samt rikta sig även till andra än den eller de som söker. Snabba pengar är ett engångsbelopp, alltså inget fortlöpande verksamhetsstöd. Inköp som görs för bidragspengarna tillfaller Mariehamns stad.

Vem kan söka?
Du/ni (enskilda personer eller arbetsgrupper) som under ansökningsåret tillhör
åldersgruppen 15 -25 år och med hemort i Mariehamn.
För vad kan man söka?
- Projektet ska ha en fritids- eller kulturell karaktär.
- Projektet ska vara öppet och synliggöras innan projektstart.
- Det ska äga rum i Mariehamn.

Vad kan man inte söka för?
- Projekt som startas och drivs av en vuxen, förening, stiftelse eller samfund.
- Projekt som inte innehåller utåtriktad verksamhet.
- Projekt som strider mot allmänt vedertagna demokratiska värderingar.
- Projekt som är en del av skol/studiearbeten.
- Projekt som beviljats andra bidrag.
- Projekt som innebär att du vill tillverka något eller utveckla något för en sluten grupp.
- Projekt där alkohol serveras.

Hur söker man Snabba pengar?
- Genom att ansöka om bidraget på nättjänsten för föreningsbdidrag, ladda ner ansökningsformuläret från stadens hemsida www.mariehamn.ax eller
hämta formuläret hos kultur- och fritidssektorn på stadsbibliotekets andra
våning.
-Ansökan ska innehålla en beskrivning av projektet och en realistisk
ekonomisk kalkyl.

Hur mycket pengar kan man få?
För ett och samma projekt kan maximalt 500 euro beviljas.

Vart lämnas ansökan och vem fattar beslut?
Din/er bidragsansökan lämnas till kultur- och fritidssektorn i stadsbibliotekets andra våning. Det går även utmärkt att scanna och sedan e-posta in ansökan enligtanvisningarna på ansökningsblanketten.


För att du ska få ett snabbt bidragsbesked fattas beslut på tjänstemannanivå dvs, det
är kultur- och fritidschefen eller kultur- och biblioteksledaren som besluter om ditt/ert
projekt får pengar.

Förvaltningen har rätt att avslå ansökan.

När måste ansökan vara inne?
Ansökan bör komma in minst 3 veckor innan genomförandet. Speciellt under
sommaren är det dock viktigt att vara ute i extra god tid på grund av att de som fattar
beslut kan vara p? semester.

Redovisning
Det belopp som du/ni beviljas kan om ni så önskar betalas ut i förskott innan
projektstart. Efter avslutat projekt ska en redovisning lämnas in. Om projektet av
någon orsak inte kommit upp i den nivå som beskrevs i ansökan eller inte genomförts blir du/ni återbetalningsskyldiga av förskottspengarna.

Ansvarsperson
För projektet ska finnas en ansvarsperson som är kontaktperson gentemot den tjänsteman som fattat bidragsbeslutet
Mer info
Löpnade under året Till ansökan
FöreningsbidragFöreningsbidrag
Grundbidrag (2018)Ansökan senastAnsökan
Bidraget är till för att hjälpa föreningens finansiering av allmänverksamhet, administration, telefon mm.

Grundbidraget ansöker man om senast den 30 november för följande kalenderår. Ansökan görs via e-tjänsten för föreningsbidrag eller på blakett som du hittar på stadens hemsida. Önskar du mera information om grundbidraget kan du läsa i reglerna för bidrag eller kontakta avdelningen för kultur och fritid.

Obligatoriskt för grundbidragssökande.
Undertecknad revisor/verksamhetsgranskare intygar härmed att i punkt 2 angivna medlemsantal är i enlighet med stadsfullmäktiges beslut §7/2013. Detta innebär bl.a. att det angivna medlemsantalet:
- uteslutande baseras på personer med Mariehamn som hemort. Medräknat får alltså inte finnas medlemmar som har postort Mariehamn men som tillhör en annan kommun.
- inte baseras på en sådan medlemsavgift som är inkluderad i någon annan avgift exempelvis för motionsutövning eller som entréavgift
- enbart baseras på medlemmar som separat betalat medlemsavgift. Kultur- och fritidsnämnden kan besluta om reduktion eller indragning av bidrag om det framkommer att sökande avsiktligt inlämnat oriktiga uppgifter.


För utbetalning av beviljat bidrag ska föregående års verksamhetsberättelse, verksamhetsgranskningsberättelse och bokslut lämnas in till kultur- och fritidssektorn.

Läs mera om bidragsreglerna.
Mer info
30.11.2017 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Hyresbidrag (2018)  
Bidraget beviljas för regelbunden, återkommande ungdomsverksamhet som inte kan hållas i stadens fastigheter eller anläggningar, som berättigar föreningen till hyresbefrielse för ungdomsverksamhet.

Bidraget beviljas för den andel verksamhetsdeltagare som är hemmahörande i Mariehamn och är 21 år och yngre. Bidraget beviljas inte för konserter, utställningar, matcher, tävlingar eller liknande arrangemang.


Bidraget beviljas efter prövning och söks retroaktivt senast den 28 februari för föregående år. Ansökan riktas till kultur- och fritidsnämnden.

Läs mera om bidragsreglerna.
Mer info
28.2.2018 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Aktivitetsbidrag (2018)  
Beviljas för att stödja regelbunden, återkommande gruppverksamhet, för barn och unga.

För att erhålla bidraget skall gruppen bestå av minst 5 deltagare från Mariehamn i åldrarna från 5 år till och med 20 år. Man skall ha minst 5 sammankomster under året och sammankomsterna skall vara ledarledda och överstiga 1 timme.

Bidraget beviljas inte för konserter, utställningar, matcher, tävlingar och liknande arrangemang.

Bidraget söks retroaktivt via webtjänsten för bidrag eller på särskild blankett. Sista ansökningsdagen för föregående år senast den 28 februari.

Läs mera om bidragsreglerna.
Mer info
28.2.2018 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Evenemang och projektbidragEvenemang och projektbidrag
Idrottsevenemangsbidrag (2018)Ansökan senastAnsökan
Evenemangsbidrag beviljas för arrangemang som erbjuder stadens invånare högklassiga kulturella upplevelser och som kräver långsiktig planering. Arrangemanget skall generera inresanden och/eller god PR för staden.

Evenemanget skall anordnas i Mariehamn och kan beviljas person, arbetsgrupp, förening eller organisation som är hemmahörande i staden.

Bidraget ansöks senast 30 november året innan genomförandet via nättjänsten för föreningsbidrag eller på blankett på stadens hemsida. För merinformation om idrottsevenemangsbidraget kontakta kultur- och fritidssektorn eller bekanta dig med reglerna för kulturbidrag. Bidraget betalas ut retroaktivt mot redovisning.

Läs mera om bidragsreglerna.
Mer info
30.11.2017 Till ansökan
Kulturevenemangsbidrag (2018)  
Evenemangsbidrag beviljas för arrangemang som erbjuder stadens invånare högklassiga kulturella upplevelser och som kräver långsiktig planering. Arrangemanget skall generera inresanden och/eller god PR för staden.

Evenemanget skall anordnas i Mariehamn och kan beviljas person, arbetsgrupp, förening eller organisation som är hemmahörande i staden.

Bidraget ansöks senast 30 november året innan genomförandet endera via e-tjänsten för bidrag eller via blankett. För merinformation om kulturevenemangsbidraget kontakta kultur- och fritidssektorn eller bekanta dig med reglerna för kulturbidrag. Bidraget betalas ut retroaktivt mot redovisning.

Läs mera om bidragsreglerna.
Mer info
30.11.2017 Till ansökan
Projektbidrag (2018)  
Projektbidrag beviljas arrangemang som erbjuder stadens invånare högklassiga kulturella eller idrottsliga upplevelser.

Bidraget kan sökas vid två tillfällen under året, senast den 28 februari och senast den 31 augusti. Unga utövare prioriteras när kultur- och fritidsnämnden tar ställning till ansökningarna.

Ansökan prövas av kultur- och fritidsnämnden och vid beviljande sker utbetalning efter att godkänd redovisning lämnats in.

Mariehamns stads bidragsregler.

Läs mera om bidragsreglerna.
Mer info
28.2.2018 Till ansökan
Stiftelser, förbund organisationerStiftelser, förbund organisationer
Snabba pengar (2018)Ansökan senastAnsökan
Snabba pengar ska hjälpa dej med hemort Mariehamn att växa som ung arrangör.

Är du ung och har en fritidsaktivitet eller kulturell projektidé som du vill förverkliga? Riktar sig aktiviteten utåt till andra och äger det rum någonstans i Mariehamn? Om du svarar ja på ovanstående frågor kan du/ni söka vårt fritids- och kulturbidrag Snabba pengar.

Syftet med detta bidrag är att ge dig som är ung möjlighet att genomföra dina idéer och utöka utbudet av aktiviteter i Mariehamn. Projektet måste vara publikt samt rikta sig även till andra än den eller de som söker. Snabba pengar är ett engångsbelopp, alltså inget fortlöpande verksamhetsstöd. Inköp som görs för bidragspengarna tillfaller Mariehamns stad.

Vem kan söka?
Du/ni (enskilda personer eller arbetsgrupper) som under ansökningsåret tillhör
åldersgruppen 15 -25 år och med hemort i Mariehamn.
För vad kan man söka?
- Projektet ska ha en fritids- eller kulturell karaktär.
- Projektet ska vara öppet och synliggöras innan projektstart.
- Det ska äga rum i Mariehamn.

Vad kan man inte söka för?
- Projekt som startas och drivs av en vuxen, förening, stiftelse eller samfund.
- Projekt som inte innehåller utåtriktad verksamhet.
- Projekt som strider mot allmänt vedertagna demokratiska värderingar.
- Projekt som är en del av skol/studiearbeten.
- Projekt som beviljats andra bidrag.
- Projekt som innebär att du vill tillverka något eller utveckla något för en sluten grupp.
- Projekt där alkohol serveras.

Hur söker man Snabba pengar?
- Genom att ansöka om bidraget på nättjänsten för föreningsbdidrag, ladda ner ansökningsformuläret från stadens hemsida www.mariehamn.ax eller
hämta formuläret hos kultur- och fritidssektorn på stadsbibliotekets andra
våning.
-Ansökan ska innehålla en beskrivning av projektet och en realistisk
ekonomisk kalkyl.

Hur mycket pengar kan man få?
För ett och samma projekt kan maximalt 500 euro beviljas.

Vart lämnas ansökan och vem fattar beslut?
Din/er bidragsansökan lämnas till kultur- och fritidssektorn i stadsbibliotekets andra våning. Det går även utmärkt att scanna och sedan e-posta in ansökan enligtanvisningarna på ansökningsblanketten.


För att du ska få ett snabbt bidragsbesked fattas beslut på tjänstemannanivå dvs, det
är kultur- och fritidschefen eller kultur- och biblioteksledaren som besluter om ditt/ert
projekt får pengar.

Förvaltningen har rätt att avslå ansökan.

När måste ansökan vara inne?
Ansökan bör komma in minst 3 veckor innan genomförandet. Speciellt under
sommaren är det dock viktigt att vara ute i extra god tid på grund av att de som fattar
beslut kan vara p? semester.

Redovisning
Det belopp som du/ni beviljas kan om ni så önskar betalas ut i förskott innan
projektstart. Efter avslutat projekt ska en redovisning lämnas in. Om projektet av
någon orsak inte kommit upp i den nivå som beskrevs i ansökan eller inte genomförts blir du/ni återbetalningsskyldiga av förskottspengarna.

Ansvarsperson
För projektet ska finnas en ansvarsperson som är kontaktperson gentemot den tjänsteman som fattat bidragsbeslutet
Mer info
Löpnade under året Till ansökan
Stiftelser, förbund organisationerStiftelser, förbund organisationer
Särskilt bidrag (2018)Ansökan senastAnsökan
Kultur- och fritidsnämnden kan avsätta en del av grundbidragsbeloppet till stiftelser, förbund och organisationer som bedriver allmännyttig verksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden gör en bedömning och utvärdering av varje enskild, fritt formulerad bidragsansökan och fastställer utgående från detta bidragets storlek. Anhållan skall vara inne senast den 30 november.

Läs mera om bidragsreglerna.
Mer info
30.11.2017 Inloggning krävs för att söka detta bidrag

     

Tekniska frågor gällande e-tjänsten för bidrag besvaras av Anders Ahlström tel. 531 446 e-post: anders.ahlstrom@mariehamn.ax

Information enligt 11 och 16 §§ (LL 2007:88) om behandling av personuppgifter: De personuppgifter du lämnar på denna sida används för att möjliggöra Mariehamns stads administration av ditt ärende. Uppgifterna sparas i stadens datasystem. För frågor om eller ändring av personuppgifter i datasystemet, kontakta ansvarig avdelning angiven ovan. Läs mer på www.mariehamn.ax/PULFRI Webb-Bidrag
FRI® är ett av Idavall Data AB registrerat varumärke.